วิธีสร้าง generic function สำหรับเครื่องมือ data validation ที่เป็นหลากหลายได้ใน typescript

วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างฟังก์ชั่นทั่วไปสำหรับเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลใน TypeScript กันครับ!

ในรหัสนี้เราได้สร้างฟังก์ชั่นและประเภทข้อมูลที่ชื่อ AcceptedParser ขึ้นมาก่อน ซึ่งสามารถรับข้อมูลชนิด T และมีสองรูปแบบที่ยอมรับคือ:

ฟังก์ชั่นที่รับ input และคืนค่าข้อมูลประเภท T จากข้อมูลที่รับเข้ามา. อ็อบเจ็กต์ที่มีเมธอด parse ที่รับ input และคืนค่าข้อมูลประเภท T จากข้อมูลที่รับเข้ามา.

ขอบคุณ AcceptedParser จาก untypeable

export type AcceptedParser<T> =
 | ((input: unknown) => T)
 | {
   parse: (input: unknown) => T;
  };

หลังจากนั้นเราได้สร้างคลาส Entity ซึ่งใช้สำหรับการจัดการข้อมูลของเรา

export class Entity<TSchema> {
 constructor(public schema?: AcceptedParser<TSchema> | undefined) {}

 parse(data: unknown): TSchema | undefined {
  if (this.schema && 'parse' in this.schema) {
   return this.schema.parse(data);
  }
  if (this.schema) {
   return this.schema(data);
  }
  return data as TSchema;
 }
}

คลาสนี้ยังรับ schema ที่เป็น AcceptedParser ใน constructor ของมันด้วย และมีเมธอด parse ที่รับข้อมูล data และตรวจสอบ schema ว่ามี parse หรือไม่ ถ้ามีเราใช้ parse จาก schema นี้เพื่อแปลงข้อมูล data และคืนค่าออกมา ถ้าไม่มีเราใช้ schema โดยตรงเพื่อแปลงข้อมูล data และคืนค่าออกมา.

export type InferEntity<T> = T extends Entity<infer U> ? U : never;

นอกจากนี้เรายังสร้าง InferEntity ซึ่งเป็นประเภทที่ใช้สำหรับการดึงประเภทข้อมูลจาก Entity โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ใช่ Entity ก็จะคืนค่า never.

ต่อมาเรามาดูตัวอย่างการใช้งาน:

// Consumer

import z from 'zod';

const user = new Entity(
 z.object({
  name: z.string(),
  email: z.string().email(),
 })
);

export type UserEntity = InferEntity<typeof user>;

const data = user.parse({
 name: 'John',
 email: '',
});
// Type will be
// const data: {
//   name: string;
//   email: string;
// } | undefined

ในตัวอย่างนี้เราสร้าง Entity ของผู้ใช้ (UserEntity) โดยใช้ Zod เป็น schema ที่กำหนดข้อมูลของผู้ใช้ และเราใช้ parse เพื่อแปลงข้อมูลที่เราส่งเข้ามาใน data กับ schema ของเรา ในที่นี้เราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็น UserEntity หรือ never ถ้าไม่สามารถแปลงข้อมูลได้.

หรือเราสามารถประกาศแค่ Generic ก็ได้โดยไม่ต้องใช้ Zod

const user = new Entity<{ name: string }>();

const data = user.parse({
 name: 'John',
});

// Type will be
// const data: {
//   name: string;
// } | undefined

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการสร้างฟังก์ชั่นทั่วไปสำหรับเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลใน TypeScript ได้เพิ่มเติมครับ!

playground

อ่านเพิ่ม

ลองดูตัวอย่างการรับ Data Validation หลายๆ เจ้าดูนะ โดยไม่ผูกติด