ตั้งค่าให้ Github Actions แสดง Previews Deploy เมื่อส่ง Pull Request โดยใช้ Vercel

นี่เป็นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆ นะครับ

Pull request example

วิธีการใช้

1. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Vercel กับ Github ให้ปิดการเชื่อมต่อก่อน

เพราะว่าเราต้องการให้ github actions build and deploy แทนที่ Vercel (ซึ่งโดยปกติ Vercel จะ build และ deploy ให้อัตโนมัติ) Read More

The Vercel for GitHub integration automatically deploys your GitHub projects with Vercel, providing Preview Deployment URLs, and automatic Custom Domain updates. link

Set github.enabled: false in vercel.json, see example vercel.json file below:

{
 "version": 2,
 "public": false,
 "github": {
  "enabled": false
 },
 "builds": [
  { "src": "./public/**", "use": "@now/static" }
 ],
 "routes": [
  { "src": "/(.*)", "dest": "public/$1" }
 ]
}

When set to false, Vercel for GitHub will not deploy the given project regardless of the GitHub app being installed.

2. คุณควรเชื่อมต่อ Github กับ Vercel ที่เครื่องของคุณ

https://github.com/marketplace/actions/vercel-action#project-linking

$ vercel

? Set up and deploy “~/web/my-lovely-project”? [Y/n] y
? Which scope do you want to deploy to? My Awesome Team
? Link to existing project? [y/N] y
? What’s the name of your existing project? my-lovely-project
🔗 Linked to awesome-team/my-lovely-project (created .vercel and added it to .gitignore)

Once set up, a new .vercel directory will be added to your directory. The .vercel directory contains both the organization(vercel-org-id) and project(vercel-project-id) id of your project.

{"orgId":"example_org_id","projectId":"example_project_id"}

คุณสามารถเก็บ secret ได้ตาม link

3. กำหนด Github Actions

TL;DR: Combining pull_request_target workflow trigger with an explicit checkout of an untrusted PR is a dangerous practice that may lead to repository compromise. We use pull_request trigger. Ref

## https://github.com/marketplace/actions/vercel-action
name: Preview deploy
on:
 pull_request:
  branches:
   - main
jobs:
 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - uses: amondnet/vercel-action@v20
    id: vercel-action
    with:
     vercel-token: ${{ secrets.VERCEL_TOKEN }} # Required
     github-token: ${{ secrets.PUBLIC_REPO_ACCESS_TOKEN }} #Optional
     vercel-org-id: ${{ secrets.VERCEL_ORG_ID}} #Required
     vercel-project-id: ${{ secrets.VERCEL_PROJECT_ID}} #Required
   - name: preview-url
    run: |
     echo ${{ steps.vercel-action.outputs.preview-url }}

4. กำหนดค่าที่ต้องใช้ ทั้ง GitHub Secrets และ Vercel

Secret key Secret value
VERCEL_TOKEN ต้องสร้างจาก https://vercel.com/account/tokens
PUBLIC_REPO_ACCESS_TOKEN ต้องกำหนด repo access โดยกำหนด Token ของ github read more
VERCEL_ORG_ID ID ของ team ที่เราใช้ แต่ถ้าใช้ Personal ให้เอาจาก account setting ใน Your ID
VERCEL_PROJECT_ID เอามาจาก Project ID ใน Project Setting

สำหรับการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติมที่ Vercel Action - GitHub Action

Read More


Cross published at .NET Thailand

Acknowledgement: Thank you .net thailand team to review this article: dotnetthailand.github.io#139