ชีวิตดีเมื่อใช้ FluentAssertions ช่วยในเขียน test เพื่อเปรียบเทียบ Object ที่ซับซ้อน

สมมติว่าเรามี Data Structure ดังนี้ คำถามคือเราจะ Assert อย่างไร

public class Todo
{
  public int ID { get; set; }
  public string Title { get; set; }
  public bool Completed { get; set; }
}

public class TodoList
{

  public IEnumerable<Todo> GetTodoList()
  {
    return new []
    {
      new Todo{
        ID = 0,
        Title = "Shopping",
        Completed = false
      },
      new Todo{
        ID = 1,
        Title = "Running",
        Completed = true
      },
      new Todo{
        ID = 2,
        Title = "Reading a book",
        Completed = false
      }
    };
  }
}

ถ้าใช้ xUnit อย่างเดียว อาจจะยุ่งยาก ลองใช้ FluentAssertions

Getting Started

 1. ติดตั้ง FluentAssertions

  dotnet add package FluentAssertions --version 5.10.3
 2. เรียก using FluentAssertions; แล้วเราสามารถใช้งาน FluentAssertions ได้เลย

  using Xunit;
  using FluentAssertions;
  
  public class TodoListTest
  {
  
    [Fact]
    public void GetTodoListTest()
    {
  
      var todoList = new TodoList();
      var expected = new []
      {
        new Todo{
          ID = 0,
          Title = "Shopping",
          Completed = false
        },
        new Todo{
          ID = 1,
          Title = "Running",
          Completed = true
        },
        new Todo{
          ID = 2,
          Title = "Reading a book",
          Completed = false
        }
      };
  
      var result = todoList.GetTodoList();
      result.Should().BeEquivalentTo(expected);
    }
  }
  

Ref


Cross published at .NET Thailand

Acknowledgement: Thank you .net thailand team to review this article: dotnetthailand.github.io