จัดการ side effects ใน React ด้วย Hook useEffect

Side effects เป็น function โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะจัดการกับ Side Effect ของ Component โดยมี 3 scenarios:

 • ทำงานเฉพาะครั้งแรกที่ Component mount (Only when a component mounts)
 • เคลียร์ค่าต่างๆ โดยใช้ return a function (Cleaning up by returning a function)
 • ทำงานเมื่อ dependencies มีการเปลี่ยนแปลง (Running when specific dependencies change)a

1. ทำงานเฉพาะครั้งแรกที่ Component mount

จะทำครั้งแรก ครั้งเดียวเมื่อ Component โหลดเสร็จ

function FirstExecuteComponent() {

 // Add event listeners (Flux Store, WebSocket, document, etc.)
 useEffect(
  () => console.log("Component loaded"),
  []
 );
 return null;
}

ข้อสังเกตุ useEffect ต้องการรับ 2 parameters ถ้าอยากให้เหมือน componentDidMount() ให้ใส่ Array เปล่าๆ ใน parameters ตัวที่สอง []

2. เคลียร์ค่าต่างๆ โดยใช้ return a function

จะทำงานครั้งสุดท้ายครั้งเดียวก่อนที่ Component ถูกเอาออก (Component is unmounted and destroyed)

function FirstAndLastExecuteComponent() {

 // Remove event listeners (Flux Store, WebSocket, document, etc.)
 useEffect(
  () => {
    console.log("Component loaded");
    return () => console.log("Component unloaded");
  },
  []
 );
 return null;
}

เราสามารถใช้ประโยชน์จาก function useEffect ได้ ตรงที่ return ของ parameters ตัวแรกของ useEffect โดยเราสามารถ remove event listeners หรือล้างข้อมูลอะไรบางอย่าง ก็ได้ครับ

ตัวอย่างการเคลียร์ค่า EventListener ของ Window Resize

import React, { useState, useEffect } from "react";

function getWindowSize() {
 return {
  width: window.innerWidth,
  height: window.innerHeight
 };
}

export default function WindowSize() {
 const [size, setSize] = useState(getWindowSize());

 useEffect(() => {
  const handleResize = () => {
   setSize(getWindowSize());
  }

  window.addEventListener("resize", handleResize);
  return () => window.removeEventListener('resize', handleResize);
 }, []);

 return (
  <p>
   Width: {size.width}, Height: {size.height}
  </p>
 );
}

3. ทำงานเมื่อ dependencies มีการเปลี่ยนแปลง

เราสามารถใส่ dependencies ที่อยากตรวจสอบได้ เช่น เมื่อ toggle มีการเปลี่ยนแปลงค่า จากที่ User เป็นคนคลิก ให้เรียก side effect เป็นต้น ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

import React, { useState, useEffect } from "react";

export default function DetectChange() {
 const [toggle, setToggle] = useState(false);
 const [message, setMessage] = useState("");

 useEffect(() => {
  const toggleMessage = toggle ? "True" : "False";
  setMessage(toggleMessage);
 }, [toggle]);

 return (
  <p>
   <button onClick={() => setToggle(!toggle)}>Toggle</button>
   <h1>{message}</h1>
  </p>
 );
}

Note: ตัวอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีในการควบคุม state เขียนอธิบายการทำงานเท่านั้น


Cross published at .NET Thailand

Acknowledgement: Thank you .net thailand team to review this article: dotnetthailand.github.io#84