การใช้งาน Multi-Modules ต่อ Workspace ใน VS Codeและ วิธีการแก้ปัญหา You are outside of a module and outside of $GOPATH/src

จากที่ลองทำตาม Tutorial ในการ import Go Module ใน Official Docs

  1. Create a module -- Write a small module with functions you can call from another module.
  2. Call your code from another module -- Import and use your new module.

มี Project Structure

.
├── greetings
│   ├── go.mod
│   └── greetings.go
└── hello
    ├── go.mod
    └── hello.go

จากนั้น Vs Code ก็แจ้ง Error ว่า "Error loading workspace: You are outside of a module and outside of $GOPATH/src."

Solution

จากที่ไปอ่านมา ตัว gopls ซึ่งเป็น libs ที่ช่วยในพวก Editor ต่างๆ พบว่า ถ้าเป็น Go 1.17 ลงไปจะสามารถเปิดได้แค่ 1 module/workspace เท่านั้น

พอลองเปิดแยก Module ก็พบว่าจริงไม่ Error แล้ว

ถ้าเราจะใช้งานหลาย Modules พร้อมกันใน 1 Workspace เราควรใช้ Go 1.18

พออัพเกรดไป go 1.18 ก็ใช้งานได้แล้ว

Ref:

https://github.com/golang/go/issues/45015#issuecomment-802556434